การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ดูเพิ่มเติม

ดูทั้งหมด
  • ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล)

  • ภาคผนวก 1: คำศัพท์

  • ภาคผนวก 2: การจัดแบ่งประเภทของกองทุน

  • ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ 

  • ภาคผนวก 4 retail MF: อัตราส่วนการลงทุนของ MF

  • ภาคผนวก 4 PVD: อัตราส่วนการลงทุนของ PVD