การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • กลต.น. 1827/2549 แนวทางปฏิบัติในการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • นจ.(ว) 1/2561 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนของกองทุน

  • นจ.(ว) 4/2560 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีเกินอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม

  • กลต.นจ.(ว) 22/2560 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในกองทุนอื่นและการรายงานกรณีเกินอัตราส่วนโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม

  • กลต.นจ.(ว) 3/2560 เรื่อง นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง

  • กลต.กน.(ว) 1/2559 เรื่อง นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง