กฎกระทรวง

  • ฉบับที่ 292 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 ข้อ 2 (36)

  • ฉบับที่ 277 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 ข้อ 2 (36)(44)

  • ฉบับที่ 324 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวงฉบับที่ 126 ข้อ 2 (92)

  • ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร กำหนดประเภทของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

  • ฉบับที่ 183 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กำหนดให้เงินที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประเดิม ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

  • ฉบับที่ 202 (พ.ศ.2539) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก้ไขเพิ่มเติมการยกเว้นภาษีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 183 ข้อ 8