การจ่ายเงินออกจากกองทุน

 • เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ สมาชิกจะได้รับเงินจากกองทุนอย่างไร

  กรณีเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม สมาชิกมีสิทธิได้รับเงินเต็มจำนวน 100%

  กรณีเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ สมาชิกจะได้รับเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน เช่น อายุงาน อายุสมาชิก หรือการกระทำที่เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 • หลังจากสิ้นสมาชิกภาพ สมาชิกจะได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อใด

  บริษัทจัดการจะจ่ายเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีสิทธิได้รับภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสมาชิกภาพ ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับเงินนำส่งที่หักจากค่าจ้างงวดสุดท้ายที่สมาชิกรายนั้นมีสิทธิได้รับ และได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพ รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพอย่างครบถ้วนแล้ว

 • สมาชิกสามารถขอให้บริษัทจัดการโอนเงินที่ได้รับจากกองทุนเข้าบัญชีได้หรือไม่

  ขึ้นอยู่กับข้อบังคับกองทุนว่ามีการกำหนดวิธีการจ่ายเงินโดยการโอนเงินไว้หรือไม่ อย่างไร

 • สมาชิกมีหนี้สินกับนายจ้าง นายจ้างจะหักหนี้จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของสมาชิกรายนั้นได้หรือไม่ หรือจ่ายเช็คตรงให้เจ้าหนี้ได้หรือไม่

  ไม่ได้ สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี

 • กรรมการกองทุนสามารถยึดเช็คไว้เป็นหลักประกันความเสียหาย หรือค้ำประกันหนี้ที่ส่งธนาคารได้หรือไม่

  ไม่ได้ กรรมการกองทุนไม่มีอำนาจในการยึดหน่วงเช็ค ซึ่งสมาชิกอาจฟ้องทางแพ่งได้

 • สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพแล้วไม่มารับเช็ค บริษัทจัดการสามารถจ่ายเงินตามสิทธิที่สมาชิกได้รับแก่นายจ้างหรือยกให้กองทุนได้หรือไม่

  ไม่ได้ บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องเก็บเงินเพื่อรอจ่ายให้แก่สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์ของสมาชิก แต่เพื่อปลดเปลื้องภาระดังกล่าว บริษัทจัดการอาจนำเงินนั้นไปวางทรัพย์ที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมได้

 • เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ บริษัทจัดการสามารถจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่ผู้รับประโยชน์ได้หรือไม่

  ไม่ได้ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตแล้ว โดยผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินตามสัดส่วนที่สมาชิกกำหนดไว้ในแบบผู้รับประโยชน์หรือพินัยกรรมที่ลงวันที่ล่าสุด

 • กรณีสมาชิกเสียชีวิตและไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะต้องจ่ายเงินให้แก่ใคร

  1. บุตรให้ได้รับ 2 ส่วน แต่ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน

  2. สามีหรือภรรยาให้ได้รับ 1 ส่วน

  3. บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับ 1 ส่วน

  ถ้าหากไม่มีบุคคลในข้อ 1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3 หรือมีแต่ได้ตายก่อน ให้แบ่งเงินที่บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับให้แก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนที่กำหนดข้างต้น แต่หากไม่มีบุคคลในข้อ 1-3 อยู่เลย หรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแล้ว ให้เงินดังกล่าวตกเป็นของกองทุน

 • หากสมาชิกเสียชีวิตหลังสิ้นสมาชิกภาพ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินกองทุนให้แก่ใคร

  เนื่องจากสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพไปก่อน เงินที่ได้จากกองทุนจึงเป็นทรัพย์มรดกของสมาชิก บริษัทจัดการจึงต้องจ่ายเงินกองทุนตามพินัยกรรมที่สมาชิกได้ทำไว้หรือให้แก่ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล

 • สมาชิกทำงานวันสุดท้ายตรงกับวันคำนวณจำนวนหน่วย (trade date) สามารถใช้วันนั้นเพื่อคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายให้สมาชิกได้หรือไม่

  ไม่ได้ เนื่องจากสมาชิกยังคงมีสมาชิกภาพอยู่ จึงต้องใช้วัน trade date ถัดไปซึ่งเป็น trade date แรกนับตั้งแต่สิ้นสมาชิกภาพ เช่น วันที่ 30 กันยายน เป็นวันทำงานวันสุดท้าย ต้องใช้ trade date แรกนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันคำนวณ ในการคำนวณจำนวนเงินที่จะจ่ายให้สมาชิก

 • สมาชิกที่คงเงินหรือรับเงินเป็นงวดเสียชีวิต บริษัทจัดการสามารถจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่กำหนดในแบบฟอร์มผู้รับประโยชน์ก่อนคงเงินหรือรับเงินเป็นงวดได้หรือไม่

  ไม่ได้ บริษัทจัดการต้องจ่ายให้แก่บุคคลตามที่ระบุในพินัยกรรมของสมาชิก หากสมาชิกไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ บริษัทจัดการต้องจ่ายเงินกองทุนให้บุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องมรดก