การคงเงินและการรับเงินงวด

 • กรณีสมาชิกเปลี่ยนงาน ควรทำอย่างไรกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  สามารถออมต่อเนื่องได้โดย

  1. หากนายจ้างใหม่มีการตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน สมาชิกสามารถขอโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างเดิมมาออมต่อในกองทุนของนายจ้างรายใหม่ได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษี

  2. หากนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิกสามารถดำเนินการได้ 2 ทาง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี คือ

       2.1 คงเงินไว้ตามระยะเวลาที่ข้อบังคับกองทุนกำหนด 

       2.2 โอนเงินไปกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD)

 • ใครมีสิทธิคงเงินได้บ้าง

  สมาชิกที่ออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใดรวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุ

 • สมาชิกที่จะขอคงเงินต้องทำอย่างไรบ้าง

  สมาชิกต้องแจ้งความประสงค์ที่จะขอคงเงินกับกรรมการกองทุนภายในระยะเวลาที่กรรมการกองทุนกำหนด เพื่อกรรมการกองทุนจะได้แจ้งบริษัทจัดการดำเนินการต่อไป

 • สมาชิกสามารถคงเงินได้นานเท่าไหร่

  ดูได้จากข้อบังคับของแต่ละกองทุนว่ากำหนดระยะเวลาเท่าใด โดยข้อบังคับต้องกำหนดให้สมาชิกคงเงินได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน หากข้อบังคับกองทุนไม่ได้กำหนดระยะเวลาคงเงินไว้ สมาชิกสามารถขอคงเงินไว้ได้จนกว่าจะแสดงความจำนงขอนำเงินออกจากกองทุน

 • สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอคงเงินไว้ 1 ปี แต่จะขอนำเงินออกก่อน 1 ปี ได้หรือไม่

  ได้ สมาชิกสามารถขอนำเงินออกจากกองทุนได้ตลอดเวลาที่ขอคงเงิน

 • กรณีที่อยู่ในกองทุน pooled fund หากนายจ้างเลิกกิจการ สมาชิกจะขอคงเงินไว้กับกองทุน pooled fund นั้นได้หรือไม่

  ไม่ได้ เนื่องจากสมาชิกไม่มีกองทุนของนายจ้างให้คงเงินอีกต่อไป

 • สมาชิกจะขอคงเงินไว้กับกองทุนของนายจ้างอื่นได้หรือไม่

  ไม่ได้ สมาชิกที่จะขอคงเงินได้ต้องเป็นลูกจ้างที่ออกจากงานของนายจ้างรายนั้น

 • เงินที่คงไว้ในกองทุนจะถูกนำไปบริหารจัดการอย่างไร

  บริษัทจัดการจะนำเงินไปลงทุนต่อตามนโยบายที่สมาชิกเลือก (กรณีเป็นกองทุนหลายนโยบาย)

 • สมาชิกที่คงเงินไว้ในกองทุนยังคงได้สิทธิต่าง ๆ เหมือนสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหรือไม่

  ยังคงเป็นสมาชิกของกองทุนแต่อาจมีสิทธิที่ต่างจากสมาชิกที่อยู่ในกองทุนและยังคงจ่ายเงินสะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับกองทุนกำหนดจำกัดสิทธิไว้ เช่น ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติ ไม่ได้รับเงินเพิ่ม หรือเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบส่วนที่ไม่ได้จ่ายให้สมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพ (unvested) เป็นต้น

 • สมาชิกจะขอนำเงินออกจากกองทุนบางส่วนและขอคงเงินไว้บางส่วนได้หรือไม่

  ไม่ได้ ต้องคงเงินไว้ทั้งจำนวนตามสิทธิที่ได้รับจากกองทุน

 • สมาชิกที่คงเงินไว้จะขอโอนเงินไป RMF for PVD ได้หรือไม่

  ได้ โดยต้องโอนเงินไปทั้งจำนวนตามสิทธิที่ได้รับจากกองทุน

 • การคงเงินและรับเงินงวด มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

  สมาชิกควรสอบถามรายละเอียดจากบริษัทจัดการที่บริหารเงินกองทุนที่ต้องการขอคงเงินหรือรับเงินงวดก่อนตัดสินใจ

 • คณะกรรมการกองทุนสามารถกำหนดเงื่อนไขการรับเงินงวด ระยะเวลา และงวดการรับ ตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควรได้หรือไม่

  ได้ โดยกำหนดในข้อบังคับกองทุนตามที่คณะกรรมการกองทุนตกลงกับบริษัทจัดการ 

  ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับระยะเวลา จำนวนงวดในการรับเงินจากกองทุน วิธีการคำนวณจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับในแต่ละงวด และสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับเงินจากกองทุนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนควรสื่อสารและเปิดเผยข้อตกลงดังกล่าวให้สมาชิกกองทุนทราบด้วย

 • ใครมีสิทธิรับเงินงวดได้

  สมาชิกที่เกษียณอายุตามข้อบังคับของนายจ้าง หรือออกจากงานเมื่อมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี 

 • สมาชิกที่ขอคงเงินไว้ ต่อมาต้องการถอนเงินออกเป็นงวด ๆ ทำได้หรือไม่

  สามารถทำได้หากสมาชิกเกษียณอายุ หรือออกจากงานเมื่อมีอายุ 55 ปีแล้ว และข้อบังคับกองทุนกำหนดให้สมาชิกขอเปลี่ยนจากคงเงิน เป็นรับเงินงวดได้

 • สมาชิกสามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยัง RMF for PVD ได้ ในกรณีใดบ้าง

  สามารถโอนเงินได้ในกรณี เช่น สมาชิกลาออกจากงานไปประกอบอาชีพอิสระ หรือ สมาชิกเปลี่ยนงานโดยนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือไม่สามารถคงเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างเดิมต่อได้ หรือนายจ้างเลิกกิจการหรือยกเลิกการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการ เป็นต้น