การเลิกกองทุนของนายจ้าง

  • นายจ้างสามารถยกเลิกกองทุนได้หรือไม่

    ตามมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กำหนดให้กองทุนย่อมเลิก เมื่อ 1. นายจ้างเลิกกิจการ 2. ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก 3. มีกรณีที่ข้อบังคับของกองทุนกำหนดให้เลิก หรือ 4. นายทะเบียนสั่งให้เลิกกองทุนตามมาตรา 27 

    ดังนั้น นายจ้างที่ประสงค์จะขอเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จึงอาจทำได้เมื่อปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา 25 (1) หรือ (2) หรือ (3) อย่างใดอย่างหนึ่ง ยกเว้น (4) ซึ่งเป็นอำนาจของนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  • นายจ้างเลิกกิจการ ควรทำอย่างไรกับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

    เมื่อกองทุนเลิกเนื่องจากนายจ้างเลิกกิจการ คณะกรรมการกองทุนต้องจัดให้มีการชำระบัญชีและจ่ายเงินให้แก่สมาชิกทุกราย หากสมาชิกไม่ได้ทำงานต่อหรือนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาชิกจะไม่สามารถออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไปได้ แต่สามารถโอนเงินที่รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) เพื่อให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่องและรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีไว้