การลงทุนของกองทุน

  • เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุนลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สมาชิกควรลาออกจากกองทุนหรือไม่ เพื่อไม่ให้มูลค่าเงินกองทุนลดลงไปเรื่อย ๆ

    ไม่ควร เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลาอาจมีขึ้นและลงตามภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจเป็นการเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวจนเกษียณอายุ สมาชิกจึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยที่ดี นอกจากนี้ การนำเงินออกจากกองทุนในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือราคาหลักทรัพย์ลดลงอย่างมาก นอกจากอาจทำให้สมาชิกขาดทุนและเสียโอกาสหากมีการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในเวลาต่อมาแล้ว ยังอาจไม่ได้รับเงินสมทบจากนายจ้าง เช่น อายุสมาชิกกองทุนน้อยกว่าเกณฑ์การรับเงินสมทบตามที่ข้อบังคับกองทุนกำหนด เป็นต้น อีกทั้งยังอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกด้วย

  • ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ลดลงหรือขาดทุนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

    ได้ ขึ้นกับปัจจัยที่กระทบต่อมูลค่าตราสารหนี้ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ระยะเวลาการลงทุน เงื่อนไขของตราสาร หรือความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ เช่น หากผู้ออกตราสารล้มละลาย ตราสารมีการ default อาจไม่สามารถชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้

  • การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (realized loss) และการขาดทุนทางบัญชี (unrealized loss) แตกต่างกันอย่างไร

    การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงเกิดจากการขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน ส่วนการขาดทุนทางบัญชี เกิดขึ้นจากการปรับตัวลดลงของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้โดยที่ยังไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใด หากสมาชิกยังไม่นำเงินออกจากกองทุนก็ยังไม่ได้รับผลกระทบ