การเลือกนโยบายการลงทุน

 • สมาชิกจะเลือกนโยบายการลงทุนอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเอง

  สมาชิกควรทำแบบประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนเพื่อให้ทราบว่าตนเองสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับใด และดูว่านโยบายการลงทุนใดเหมาะสมกับตนเอง โดยอาจขอแบบประเมินความเหมาะสมฯ ได้จากคณะกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการ แต่หากสมาชิกไม่ต้องการเลือกนโยบายการลงทุนเอง อาจเลือกนโยบายการลงทุนที่ช่วยปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุ หรือแผนสมดุลตามอายุ (life path) ได้หากมีเป็นนโยบายทางเลือกหนึ่ง โดยนโยบายดังกล่าวจะลงทุนในสินทรัพย์เติบโตสูงในช่วงที่สมาชิกอายุน้อยและค่อย ๆ ลดการลงทุนสินทรัพย์เติบโตสูงและเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์มั่นคงสูงเมื่อสมาชิกมีอายุเพิ่มขึ้น เพื่อปรับการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สมาชิกพึงรับได้โดยอัตโนมัติ

 • สมาชิกจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละนโยบายการลงทุนมีการลงทุนในอะไรบ้าง

  สมาชิกสามารถดูได้จากเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการจัดทำ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงของแต่ละนโยบายการลงทุน ประเภทของทรัพย์สินที่ลงทุน ลักษณะของผลตอบแทนและความเสี่ยง หรืออาจขอดูข้อมูลรายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการลงทุนจริงได้จากรายงานที่บริษัทจัดการจัดส่งให้คณะกรรมการกองทุนรายเดือน

 • หากสมาชิกอยากเลือกนโยบายการลงทุน แต่กองทุนไม่มีนโยบายให้เลือก ควรทำอย่างไร

  สมาชิกควรร้องขอคณะกรรมการกองทุนหรือเสนอในที่ประชุมใหญ่สมาชิกเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีหลายนโยบายให้สมาชิกเลือก เนื่องจากสมาชิกมีอายุต่างกัน รับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน นโยบายที่กำหนดเพียงนโยบายเดียวจึงไม่เหมาะสมกับสมาชิกทุกคนได้ ปัจจุบันมีบริษัทจัดการบางแห่งจัดตั้งกองทุนนโยบายสมดุลตามอายุ (หรือ life path) ซึ่งนำเงินของสมาชิกไปลงทุนและปรับเปลี่ยนแผนตามช่วงอายุของแต่ละคน

 • สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในส่วนของเงินสะสมและนายจ้างสามารถเลือกนโยบายการลงทุนในส่วนของเงินสมทบได้หรือไม่

  ไม่ได้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากนายจ้าง และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างรวมกันแล้วจึงนำไปลงทุน การเลือกนโยบายการลงทุนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุนในการเลือกให้เหมาะสมกับสมาชิกส่วนใหญ่ในกองทุน และลูกจ้างเลือกนโยบายที่คณะกรรมการกองทุนจัดให้มีนั้นแล้วตามความเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งควรพิจารณาทั้งด้านผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงที่รับได้

 • สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนสำหรับเงินเก่าและเงินเข้าใหม่แต่ละเดือน ต่างกันได้หรือไม่

  ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดตามข้อบังคับและรอบการปรับเปลี่ยนการลงทุน

 • หากสมาชิกไม่เลือกนโยบายการลงทุน บริษัทจัดการจะนำเงินไปลงทุนในนโยบายใด

  นโยบายเดิมที่สมาชิกได้ลงทุนอยู่ หากไม่มีนโยบายเดิม บริษัทจัดการต้องนำเงินไปลงทุนในนโยบายที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน หากข้อบังคับกองทุนไม่ได้กำหนดไว้ให้ลงทุนตามนโยบายที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ตามมาตรา 16 พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

 • สมาชิกจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองมีเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าไร ดูได้จากที่ใด

  สมาชิกสามารถดูได้จากใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจัดการส่งให้สมาชิกทุกคนทุก 6 เดือน ซึ่งใบแจ้งยอดเงินกองทุนจะประกอบด้วยข้อมูลหลัก ๆ ได้แก่

      (1) ยอดเงินทั้งหมดของสมาชิกที่มีในกองทุนโดยแยกเป็นเงิน 4 ส่วน (เงินสะสม ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ) 

      (2) อัตราผลตอบแทนของแต่ละนโยบายการลงทุนของสมาชิก

      (3) รายละเอียดจำนวนเงินและจำนวนหน่วยแยกตามนโยบายการลงทุนของสมาชิก

  นอกจากนี้ สมาชิกควรตรวจสอบจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบด้วยว่า มีการนำส่งเข้ากองทุนถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีบริษัทจัดการหลายแห่งที่อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการแจ้งยอดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าดูในระบบได้ทั้งผ่าน mobile application ของบริษัทจัดการ หรือระบบ HR Internal System ของนายจ้าง

  อ่านรายละเอียดได้จาก "เรื่องควรรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ" ในหมวดลูกจ้าง