SHARE

บริษัทจัดการเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทนคณะกรรมการกองทุนที่ต้องการจัดตั้งกองทุน รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ เช่น แก้ไขข้อบังคับกองทุน เปลี่ยนกรรมการ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน ซึ่งได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Online Fund Approval and Management System for Provident Fund: OFAM)  

การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนต้องมีรายการข้อมูลและเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด เช่น วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ จำนวนและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างและนายจ้างที่ตกลงกันจัดตั้งกองทุน และข้อบังคับกองทุน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและวัตถุประสงค์ของกองทุน

คณะกรรมการกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการต้องนำส่งแบบคำขอจดทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จาก “คู่มือประชาชน” ในเรื่องที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (คลิก)