SHARE

บริษัทจัดการเป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแทนคณะกรรมการกองทุนที่ต้องการจัดตั้งกองทุน รวมถึงการดำเนินการอื่น ๆ เช่น แก้ไขข้อบังคับกองทุน เปลี่ยนชื่อนายจ้าง เปลี่ยนกรรมการ โดยสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนต่อนายทะเบียน ซึ่งได้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Online Fund Approval and Management System for Provident Fund: OFAM)  

การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนต้องมีรายการข้อมูลและเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด เช่น วัน เดือน ปี ที่ยื่นคำขอ จำนวนและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างและนายจ้างที่ตกลงกันจัดตั้งกองทุน และข้อบังคับกองทุน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  นอกจากนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกองทุนต้องไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและวัตถุประสงค์ของกองทุน

คณะกรรมการกองทุนโดยผ่านบริษัทจัดการต้องนำส่งแบบคำขอจดทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. โดยสามารถศึกษาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้จาก “คู่มือประชาชน” 

01 การขอจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                                คลิก

02 การขอจดทะเบียนเพิ่มนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

03 การขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

04 การขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

05 การขอจดทะเบียนเปลี่ยนที่ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

06 การขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

07 การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

08 การขอจดทะเบียนเปลี่ยนบริษัทจัดการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

09 การแจ้งเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

10 การขอจดทะเบียนชำระบัญชีเสร็จสิ้นกรณีเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

11 การแจ้งถอนตัวนายจ้างของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

12 การแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นกรณีนายจ้างถอนตัวจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก

13 การขออนุมัติขยายระยะเวลาชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  คลิก