SHARE

บริษัทจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามนโยบายการลงทุนที่สมาชิกได้เลือกไว้ จึงนับได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้เงินออมเงินลงทุนของสมาชิกงอกเงยและเป็นไปตามเป้าหมายการลงทุน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการที่สามารถทำหน้าที่ดังกล่าวได้ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่รับจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยให้บริการผ่านคณะกรรมการกองทุนซึ่งคำนึงถึงสมาชิกกองทุนเป็นสำคัญ

ตัวอย่างหน้าที่ของบริษัทจัดการ เช่น 

การนำเสนอนโยบายการลงทุน

บริษัทจัดการควรมีการนำเสนอนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับสมาชิกให้แก่คณะกรรมการกองทุน โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนแต่ละนโยบาย พร้อมทั้งคำแนะนำที่เหมาะสมอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนมีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกจ้างส่วนใหญ่ของหน่วยงานตน และสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับไปยังสมาชิกเพื่อตัดสินใจลงทุนต่อไปได้ 

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจัดการควรเปิดเผยข้อมูลให้แก่คณะกรรมการกองทุนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง หรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเผยผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนแต่ละนโยบาย ควรเทียบเคียงกับผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดและเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานอื่น ๆ พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และเมื่อบริษัทจัดการมีโอกาสได้พบปะสมาชิก ก็ควรชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างครบถ้วนและไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในลักษณะเดียวกัน พร้อมทั้งนำเสนอให้เห็นถึงทิศทางการลงทุนในอนาคตที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน เช่น ปรับสัดส่วนการลงทุน เปลี่ยนนโยบายการลงทุน 

การประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน 

บริษัทจัดการควรให้ความสำคัญกับการจัดให้สมาชิกแต่ละรายทำการประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน โดยนำเทคโนโลยีมาให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ง่าย  รวมทั้งเตือนให้สมาชิกทราบถึงความเสี่ยงของการเลือกนโยบายการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับสมาชิก ก่อนให้สมาชิกลงนามยอมรับความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการด้วยตนเองหรือเป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนนำผลประเมินความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกแต่ละรายมาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือไม่ และควรให้คำแนะนำการลงทุนหรือดำเนินการอื่น ๆ ต่อไปอย่างไร อีกทั้งต้องไม่ลืมที่จะจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุนทุก 2 ปี ด้วย

การรับ-จ่ายเงิน 

บริษัทจัดการควรมีระบบการรับ-จ่ายเงิน และระบบทะเบียนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการติดตามการรับเงินเข้าและการจ่ายเงินออกจากกองทุน  เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินเมื่อสิ้นสมาชิกภาพหรือจ่ายเงินจากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางที่สะดวก เช่น การสับเปลี่ยนกองทุน การย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) นอกจากนี้ บริษัทจัดการควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกดำเนินการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้  

การรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทจัดการควรมีระบบการรับเรื่องร้องเรียนของสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และรวดเร็ว เพื่อให้สมาชิกได้รับการคุ้มครองสิทธิที่พึงได้รับได้อย่างเหมาะสม

ในการทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ บริษัทจัดการควรมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความรู้ความเข้าใจด้านการออมและการลงทุน ได้รับบริการที่ดีและเป็นธรรม แต่หากบริษัทจัดการมีโอกาสพบกับสมาชิกโดยตรงไม่มากนัก ควรสนับสนุนคณะกรรมการกองทุนให้สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อช่วยให้สมาชิกกองทุนลงทุนเป็นและลงทุนพอ ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และทำให้การออมการลงทุนระยะยาวผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์เงินเดือนมีความมั่นคงทางการเงินเมื่อเกษียณอายุไปแล้ว