ข้อบังคับกองทุน

การจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างและนายจ้างต้องมีการกำหนด
ข้อบังคับกองทุนในเรื่องสำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นกติกาที่กำหนดขอบเขตและแนวทาง
ในการบริหารจัดการกองทุนให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนถือปฏิบัติ

อ่านต่อ