นายจ้างใจดี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนความมุ่งมั่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการสร้างวัฒนธรรม การบริหารจัดการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลและประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนความมุ่งมั่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการสร้างวัฒนธรรม การบริหารจัดการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลและประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) ให้เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างเป็นสำคัญ โดยรายชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ประกาศรับ I Code ปัจจุบันมี 14 แห่ง คลิก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ประกาศรับ I Code จะต้องมีหลักปฏิบัติ 7 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน

หลักปฏิบัติที่ 2 มีการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

หลักปฏิบัติที่ 3 ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ (Actively)

หลักปฏิบัติที่ 4 เพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่ลงทุน เมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ (Escalating Investee Companies)

หลักปฏิบัติที่ 5 เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

หลักปฏิบัติที่ 6 ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นตามความเหมาะสม (Collective Engagement)

หลักปฏิบัติที่ 7 เปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ I Code สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ที่ คู่มือ I Code for PVD (คลิก