นายจ้างใจดีสายเปย์

ปัจจุบันนายจ้างที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เป็นสวัสดิการเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ลูกจ้างมีจำนวนกว่า 20,000 ราย ซึ่งเป็นนายจ้างหลายประเภท อาทิ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน 

อ่านต่อ
ปี

สำนักงาน ก.ล.ต. สนับสนุนความมุ่งมั่นของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในการสร้างวัฒนธรรม การบริหารจัดการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลและประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน 

ปี

กว่าหนึ่งปีที่ทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 การทำธุรกิจของนายจ้างในหลากหลายอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ ทำให้นายจ้างหลายรายมีความจำเป็นต้องลด

ปี
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การจ่าย ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด วันลา ให้นายจ้างปฏิบัติตาม  อย่างไรก็ดี ไม่มีการกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ลูกจ้างแต่อย่างใด