SHARE

มีมืออาชีพช่วยบริหารเงิน

เงินที่สมาชิกกองทุนและนายจ้างนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนจะได้รับการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ นั่นคือ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งดำเนินการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามที่กำหนด อีกทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบและเป็นธรรม 

ปัจจุบันมีบริษัทจัดการจำนวน 17 แห่งที่ให้บริการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย เช่น ลงทุนในตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ หุ้นของบริษัทไทย และหุ้นของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะและความต้องการของตนเอง (เช่น อายุ การยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และผลตอบแทนที่คาดหวัง) ภายใต้นโยบายการลงทุนและกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนได้คัดเลือกมาให้ 

รายชื่อบริษัทจัดการที่ให้บริการ