SHARE ดาวน์โหลด


การคัดเลือกบริษัทจัดการ

การลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเงินกองทุนให้เติบโตเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณ จึงทำให้การคัดเลือกบริษัทจัดการเพื่อเข้ามาบริหารเงินกองทุนเป็นหน้าที่สำคัญที่คณะกรรมการกองทุนจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและควรกำหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการคัดเลือกบริษัทจัดการ เพื่อให้ได้บริษัทจัดการที่สามารถบริหารจัดการเงินกองทุนได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยหัวข้อนี้ได้นำเสนอ 6 มิติหลักที่ควรใช้พิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ สามารถ คลิก เพื่อดูรายละเอียดหลักการคัดเลือกบริษัทจัดการ การพิจารณาให้คะแนน และการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทจัดการ พร้อมทั้งเอกสารดาวน์โหลดที่จะช่วยให้คณะกรรมการกองทุนใช้เป็นแนวทางในการคัดเลือกบริษัทจัดการ


ตัวอย่างเอกสาร

- ขอบเขตงานจ้าง (Terms of Reference: TOR) สำหรับจัดหาบริษัทจัดการ คลิก

- แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลโดยบริษัทจัดการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือก คลิก

- แบบประเมินการคัดเลือกบริษัทจัดการ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คะแนน คลิก