SHARE ดาวน์โหลด


แนวทางการเลือกนโยบายการลงทุนและกองทุน

หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้สมาชิกมีเงินเพียงพอสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ นั่นคือการเลือกนโยบายการลงทุนและกองทุน เนื่องจากมีผลต่อความมั่นคงและผลตอบแทนของกองทุน

การเลือกนโยบายการลงทุนและกองทุนที่ดีควรสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะความต้องการ เช่น อายุ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการกองทุนควรมีทางเลือกให้สมาชิกและเหมาะสมกับสมาชิกส่วนใหญ่ โดยนโยบายหนึ่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ควรมีไว้เป็นทางเลือกหากสมาชิกไม่สะดวกที่จะปรับนโยบายการลงทุนเอง คือ นโยบายการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ (life path) ที่ปรับสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและสินทรัพย์เติบโตสูงไปตามอายุของสมาชิก

หัวข้อนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการทำหน้าที่คณะกรรมการกองทุนที่จะทำให้ก้าวแรกของสมาชิกเดินทางไปสู่การเกษียณอายุได้อย่างเหมาะสม โดย คลิก เพื่อดูรายละเอียดแนวทางการเลือกนโยบายการลงทุนและกองทุน