การเปรียบเทียบข้อมูล
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงิน
จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ภาพรวม

ชื่อกองทุน บริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน 1 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี) นโยบายการลงทุนในและต่างประเทศ ความเสี่ยง หนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ
(fact sheet)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน N/A N/A กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 6
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ผสม N/A N/A กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 6
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ตราสารหนี้ N/A N/A กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 4
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน 25.96 9.49 กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 6
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารหนี้ 9.33 N/A กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 5
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน 41.4 10.28 กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 6

แนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัด (benchmark) ของ RMF for PVD

ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี)
1. เงินฝาก 1-year Fixed Deposit (BBL,SCB,KBANK) 0.48 %
2. ตราสารตลาดเงิน ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index
ภาคเอกชน : ThaiBMA Commercial Paper Index (BBB- up)
1.35 %
2.06 %
3. ตราสารหนี้ ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Government Bond Index
ภาคเอกชน : Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up)
5.17%
3.54%
4. ตราสารทุน
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Total Return Index : SET TRI
5.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
(SET50 Total Return Index : SET50 TRI)
5.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100
(SET100 Total Return Index : SET100 TRI)
5.45%
5. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REITs Total return index of PF&REIT (ผลตอบแทน 1 ปี) -22.79 %
6. อื่น ๆ
กองทุนทองคำ ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM (ผลตอบแทน 2 ปี)
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (ผลตอบแทน 2 ปี)
16.99%
16.49%
กองทุนน้ำมัน ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return -1.15 %
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานของ RMF for PVD

นโยบายการลงทุน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ตราสารหนี้ - - -
ตราสารทุน - - -
ทรัพย์สินทางเลือก - - -
ผสม - - -
อื่น ๆ - - -
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล

ผลตอบแทน

ชื่อกองทุน บริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน 1 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทน 3 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกอง (% ต่อปี)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ผสม N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ตราสารหนี้ N/A N/A N/A N/A
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน 25.96 8.82 9.49 5.36
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารหนี้ 9.33 4.19 N/A 3.86
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน 41.4 10.2 10.28 8.27
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสำคัญ

โปรดทราบ มูลค่าการลงทุนอาจปรับขึ้นหรือลงซึ่งอาจทำให้ได้รับมูลค่าคืนน้อยกว่าที่ลงทุน ข้อมูลนี้ไม่ได้ประกอบด้วยคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ หากคุณไม่แน่ใจว่าการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับคุณหรือไม่ คุณควรติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาต มอร์นิ่งสตาร์ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าได้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ความผิดพลาด และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี

ค่าธรรมเนียม

ชื่อกองทุน บริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมรวม (% ต่อปีของ NAV)
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน 2.1400 3.7450
กองทุนเปิด ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ผสม 1.179675 2.675
กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด ตราสารหนี้ 0.8025 1.605
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน 2.1400 2.5145
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารหนี้ 1.7120 2.0865
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ตราสารทุน 2.1400 2.5145
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสำคัญ

โปรดทราบ มูลค่าการลงทุนอาจปรับขึ้นหรือลงซึ่งอาจทำให้ได้รับมูลค่าคืนน้อยกว่าที่ลงทุน ข้อมูลนี้ไม่ได้ประกอบด้วยคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ หากคุณไม่แน่ใจว่าการลงทุนใดๆ เหมาะสมกับคุณหรือไม่ คุณควรติดต่อผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับอนุญาต มอร์นิ่งสตาร์ใช้ความระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจว่าได้นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน ความผิดพลาด และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี

แนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัด (benchmark) ของ RMF for PVD

ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี)
1. เงินฝาก 1-year Fixed Deposit (BBL,SCB,KBANK) 0.48 %
2. ตราสารตลาดเงิน ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index
ภาคเอกชน : ThaiBMA Commercial Paper Index (BBB- up)
1.35 %
2.06 %
3. ตราสารหนี้ ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Government Bond Index
ภาคเอกชน : Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up)
5.17%
3.54%
4. ตราสารทุน
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Total Return Index : SET TRI
5.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
(SET50 Total Return Index : SET50 TRI)
5.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100
(SET100 Total Return Index : SET100 TRI)
5.45%
5. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REITs Total return index of PF&REIT (ผลตอบแทน 1 ปี) -22.79 %
6. อื่น ๆ
กองทุนทองคำ ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM (ผลตอบแทน 2 ปี)
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (ผลตอบแทน 2 ปี)
16.99%
16.49%
กองทุนน้ำมัน ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return -1.15 %
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานของ RMF for PVD

นโยบายการลงทุน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ตราสารหนี้ - - -
ตราสารทุน - - -
ทรัพย์สินทางเลือก - - -
ผสม - - -
อื่น ๆ - - -
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล