ภาพรวม

ชื่อกองทุน บริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน 1 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี) นโยบายการลงทุนในและต่างประเทศ ความเสี่ยง หนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ
(fact sheet)
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผสม 20.63 3.67 กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 6
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผสม 10.53 2.31 กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 5
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 1.51 1.43 กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 4
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 1.33 1.61 กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 3
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 2.86 1.97 กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ ระดับ 4
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารทุน 16.01 4.93 กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ระดับ 6

แนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัด (benchmark) ของ RMF for PVD

ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี)
1. เงินฝาก 1-year Fixed Deposit (BBL,SCB,KBANK) 0.48 %
2. ตราสารตลาดเงิน ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index
ภาคเอกชน : ThaiBMA Commercial Paper Index (BBB- up)
1.35 %
2.06 %
3. ตราสารหนี้ ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Government Bond Index
ภาคเอกชน : Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up)
5.17%
3.54%
4. ตราสารทุน
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Total Return Index : SET TRI
5.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
(SET50 Total Return Index : SET50 TRI)
5.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100
(SET100 Total Return Index : SET100 TRI)
5.45%
5. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REITs Total return index of PF&REIT (ผลตอบแทน 1 ปี) -22.79 %
6. อื่น ๆ
กองทุนทองคำ ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM (ผลตอบแทน 2 ปี)
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (ผลตอบแทน 2 ปี)
16.99%
16.49%
กองทุนน้ำมัน ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return -1.15 %
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ผลการดำเนินงานของ RMF for PVD

นโยบายการลงทุน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ตราสารหนี้ - - -
ตราสารทุน - - -
ทรัพย์สินทางเลือก - - -
ผสม - - -
อื่น ๆ - - -
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล

ผลตอบแทน

ชื่อกองทุน บริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน 1 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทน 3 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี) ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกอง (% ต่อปี)
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผสม 20.63 2.08 3.67 11.62
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผสม 10.53 2.59 2.31 5.58
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 1.51 1.47 1.43 1.79
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 1.33 1.78 1.61 2.02
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 2.86 2.16 1.97 2.36
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารทุน 16.01 1.59 4.93 8.25
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล

ค่าธรรมเนียม

ชื่อกองทุน บริษัทจัดการ นโยบายการลงทุน ค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมรวม (% ต่อปีของ NAV)
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผสม 1.8725 2.4343
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ผสม 1.8725 2.4343
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 0.8025 1.3589
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 0.8025 1.3589
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารหนี้ 0.8025 1.3589
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ตราสารทุน 1.8725 2.4343
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล

แนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัด (benchmark) ของ RMF for PVD

ผลตอบแทน 5 ปี (% ต่อปี)
1. เงินฝาก 1-year Fixed Deposit (BBL,SCB,KBANK) 0.48 %
2. ตราสารตลาดเงิน ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index
ภาคเอกชน : ThaiBMA Commercial Paper Index (BBB- up)
1.35 %
2.06 %
3. ตราสารหนี้ ภาครัฐ : Total Return of ThaiBMA Government Bond Index
ภาคเอกชน : Total Return of ThaiBMA MTM Corporate Bond Index (BBB up)
5.17%
3.54%
4. ตราสารทุน
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET Total Return Index : SET TRI
5.70%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
(SET50 Total Return Index : SET50 TRI)
5.44%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100
(SET100 Total Return Index : SET100 TRI)
5.45%
5. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REITs Total return index of PF&REIT (ผลตอบแทน 1 ปี) -22.79 %
6. อื่น ๆ
กองทุนทองคำ ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM (ผลตอบแทน 2 ปี)
ดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price PM (ผลตอบแทน 2 ปี)
16.99%
16.49%
กองทุนน้ำมัน ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return -1.15 %
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ผลการดำเนินงานของ RMF for PVD

นโยบายการลงทุน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
ตราสารหนี้ - - -
ตราสารทุน - - -
ทรัพย์สินทางเลือก - - -
ผสม - - -
อื่น ๆ - - -
หากสนใจติดต่อบริษัทจัดการ สามารถคลิกที่นี่
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลในตารางและหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละกองทุนอาจเหมือนหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงข้อมูลของบริษัทจัดการ ดังนั้น การเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนจึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของระยะเวลาประกอบกันด้วย

ข้อมูลสำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล