บทความ

เงินคงค้างของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

SHARE

27 ธันวาคม 2564

ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


เพื่อนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (provident fund: PVD) คงทราบกันดีว่าการออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการออมระยะยาวสำหรับลูกจ้างเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ แต่ท่านรู้หรือไม่ว่า ในแต่ละปีมีสมาชิกที่สิ้นสมาชิกภาพไม่ว่าจะด้วยการลาออกจากกองทุน ออกจากงาน หรือเกษียณอายุ แต่กลับไม่มารับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ตัวเองเก็บออมไว้ จนกลายเป็น “เงินคงค้าง” (unclaimed money) อยู่ที่บริษัทจัดการ (บลจ.)

เงินคงค้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาวะวิกฤติโควิด ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่น สมาชิกไม่ทราบว่าตนมีเงินเก็บออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ติดตามตัวสมาชิกไม่ได้ สมาชิกเสียชีวิตโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หรือทายาทไม่ทราบว่ามีเงินก้อนนี้อยู่ หรือ มีหนี้สินกับนายจ้างจึงไม่กล้ากลับไปรับเช็คคืน ซึ่งหลายๆ ท่านอาจไม่ทราบว่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เจ้าหนี้ไม่สามารถนำไปหักกลบลบหนี้ได้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เจ้าของเงินหรือทายาทไม่ได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจดังเช่นในปัจจุบัน หากสมาชิกดังกล่าวได้รับเงินที่คงค้างอยู่ในส่วนของตน ก็น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไม่มากก็น้อย 

ตรวจสอบเงินคงค้างได้อย่างไร

ท่านสามารถเช็คว่านายจ้างที่ตนเองหรือบิดามารดาเคยทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ ได้ที่เว็บไซต์ www.ThaiPVD.com (หรือ คลิก) โดยระบุชื่อนายจ้าง หรือเลือกประเภทหน่วยงาน หรือจังหวัดที่นายจ้างดำเนินธุรกิจอยู่ หากนายจ้างที่ค้นหามีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็จะปรากฏรายชื่อขึ้นมา

กรณีที่ท่านพบว่านายจ้างรายนั้นมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ไม่แน่ใจว่าตนเองหรือบิดามารดาเคยเป็นสมาชิกหรือไม่ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างรายนั้นเพื่อสอบถามว่า มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านคงค้างอยู่หรือไม่ หรือหากท่านทราบชื่อ บลจ. ที่บริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็สามารถติดต่อ บลจ. ได้โดยตรง โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.ThaiPVD.com เช่นกัน (หรือ คลิก โดยสามารถคลิกที่โลโก้ของ บลจ. เพื่อไปที่หน้าเว็บไซต์ของ บลจ. ได้) 

ติดต่อขอรับเงินคงค้างอย่างไร

หากท่านเพิ่งสิ้นสมาชิกภาพไม่นาน โดยมีเช็คคงค้างอายุไม่เกิน 6 เดือน (หรือ บลจ. ต่ออายุเช็คให้เป็นประจำ) ท่านสามารถติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างท่าน เพื่อรับเช็คและนำไปขึ้นเงินได้เลย อย่างไรก็ดี หากเช็คคงค้างอายุเกิน 6 เดือนแล้ว ท่านจะไม่ได้รับเงินในทันที เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้างท่านจะต้องติดต่อ บลจ. ให้ออกเช็คใบใหม่ให้ และหากท่านไม่สะดวกที่จะไปรับเช็คด้วยตนเอง ท่านสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อขอให้โอนเงินเข้าบัญชีแทนได้  โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการรับเงินได้จากนายจ้าง หรือ บลจ. ที่บริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้


สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นว่าเงินคงค้างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สำคัญ และได้พยายามหาวิธีอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นเงินที่ท่านมีสิทธิที่จะได้รับเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือเก็บออมต่อเนื่องสำหรับใช้ในยามเกษียณอายุ  

                                      ****************************

บทความอื่น ๆ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ

การมีระบบการออมภาคบังคับจะช่วยตอบโจทย์การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย และบรรเทาปัญหาเรื่องคนไทยขาดการวางแผนทางการเงินและมีเงินเก็บไม่เพียงพอยามเกษียณ 

ออมภาคสมัครใจและภาคบังคับ กับ "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Completely Aged society) โดยเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรตั้งแต่อายุ 65 ปี มากกว่า 14% ในปี 2566 และในอีก 10 ปีข้างหน้าจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super-aged society) คือมีประชากรตั้งแต่อายุ 65 ปี มากกว่า 20% ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งเตรียมความพร้อมในการพึ่งพาตนเองให้แก่ผู้สูงอายุและวัยทำงานที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต รวมถึงความพร้อมทางด้านการเงินของผู้เกษียณอายุ 

การจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณอายุ

ย่างเข้าสู่เดือนกันยายนและต่อเนื่องไปยังไตรมาสสุดท้ายของปีนับเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญของเพื่อนสมาชิกที่กำลังจะเข้าสู่ชีวิตเกษียณอายุ ซึ่งเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตที่มีความท้าทายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชีวิตในช่วงก่อนหน้า โดยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เพื่อนสมาชิกควรเตรียมการก่อนวันเกษียณ คือ การบริหารจัดการเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณ นั่นเอง 


ดูทั้งหมด