SHARE

การได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณอายุ

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลาออกจากงานตอนอายุครบ 55 ปีขึ้นไป และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน หรืออาจเรียกได้ว่า “เกษียณอายุ” ตามเงื่อนไขภาษี เมื่อนำเงินออกจากกองทุน สมาชิกจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินกองทุนทั้ง 4 ส่วน คือ เงินสะสม ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบ เนื่องจากเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ

อย่างไรก็ดี แม้ชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนจะสิ้นสุดลง แต่การบริหารจัดการเงินเกษียณก้อนใหญ่ก้อนนี้ยังคงต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องและควรเพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากเป็นช่วงชีวิตที่คนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ประจำเหมือนในวัยทำงานแล้ว ดังนั้น ก่อนเกษียณอายุ สมาชิกกองทุนควรพิจารณา 2 เรื่องหลัก ได้แก่ บริหารจัดการเงินเกษียณอย่างไร และนำเงินเกษียณไปไว้ไหนได้บ้าง 


บริหารจัดการเงินเกษียณอย่างไร 

เมื่อสมาชิกมีแผนจะเกษียณอายุ ควรปรับพอร์ตการลงทุนล่วงหน้า โดยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงและมีโอกาสขาดทุนสูง และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ เพื่อลดโอกาสการสูญเสียเงินต้นหรือพอร์ตการลงทุนขาดทุน เนื่องจากสมาชิกในวัยใกล้เกษียณมีระยะเวลาการลงทุนเพื่อรอให้พอร์ตกลับมามีกำไรไม่นานเหมือนสมาชิกวัยหนุ่มสาว (กรณีสมาชิกเลือกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุหรือกอง Life Path ที่ปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำและสินทรัพย์เติบโตสูงโดยอัตโนมัติตามอายุที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก ก็ไม่ต้องปรับพอร์ตการลงทุน เพียงแต่ติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเพื่อดูพอร์ตการลงทุนของตน)

นอกจากนี้ ประเด็นที่สมาชิกควรให้ความสำคัญและพึงระวังคือ การถูกหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยวิธีโฆษณาจูงใจให้ลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนสูง หรือพวกแชร์ลูกโซ่  ซึ่งหากหลวมตัวไปลงทุนอาจทำให้สูญเสียเงินก้อนโตที่เก็บออมมาทั้งชีวิตได้  (คลิก เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเกษียณ)


นำเงินเกษียณไปไว้ไหนได้บ้าง

สมาชิกที่ลาออกจากงานตอนเกษียณอายุหรือลาออกเมื่อมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีต่อเนื่องกัน สมาชิกสามารถเลือกจัดการเงินเกษียณได้หลายทาง ดังนี้

คงเงิน 

สมาชิกที่เกษียณอายุและมีรายได้หรือเงินออมในช่องทางอื่นที่เพียงพอไว้ใช้จ่ายในการดำรงชีวิตหลังเกษียณ อาจเลือกคงเงินกองทุนทั้งหมดไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเช่นเดิมและคงการเป็นสมาชิกต่อไปได้ โดยสมาชิกและนายจ้างไม่ต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนแล้ว และสมาชิกสามารถนำเงินที่คงไว้ในกองทุนไปลงทุนและปรับเปลี่ยนนโยบายได้เช่นเดิม และในภายหลังหากสมาชิกต้องการนำเงินออกจากกองทุนก็ได้รับการยกเว้นภาษีเงินกองทุนทั้งหมด  ทั้งนี้ สมาชิกควรศึกษาเงื่อนไขการคงเงินไว้ในกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุนก่อนตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

ถอนเงินบางส่วน 

สมาชิกที่ต้องการกระแสเงินสดจากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต อาจขอทยอยนำเงินออกมาเป็นงวด ๆ  เพื่อให้การลงทุนมีความต่อเนื่อง มีผลตอบแทนงอกเงย เช่น ทุกไตรมาส ทุกครึ่งปี หรือทุกปี ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินของแต่ละคน  อย่างไรก็ดี ก่อนสมาชิกจะเกษียณอายุควรสอบถามเงื่อนไขการขอรับเงินจากกองทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้จากนายจ้าง รวมถึงตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดว่า สมาชิกมีอายุและเป็นสมาชิกกองทุนตามเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ถอนเงินทั้งหมด

สมาชิกที่ต้องการถอนเงินทั้งหมดที่อยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุหรือสมาชิกที่มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการเงินด้วยตนเองได้ดี สามารถขอรับเงินกองทุนออกมาทั้งหมดได้ โดยจะได้รับเงินดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสมาชิกภาพ  ทั้งนี้ สมาชิกควรตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดว่า สมาชิกมีอายุและเป็นสมาชิกกองทุนตามเงื่อนไขที่จะได้รับการยกเว้นภาษีหรือไม่ และต้องระมัดระวังในการบริหารจัดการดูแลเงินเกษียณก้อนใหญ่นี้ไม่ให้ขาดทุนหรือถูกหลอกลวงโดยผู้ไม่ประสงค์ดี เพื่อให้เงินก้อนนี้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพจนถึงสิ้นอายุขัย